Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
KOPERNIK
JEST SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI.

Spis treści

                                                       Technik spedytor

 

Przedmioty punktowane – j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Uczniom technikum proponujemy dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu funkcjonowania służb mundurowych:

- Kurs Podstawowy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

- Kurs Pierwszej Pomocy u Osób z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia

- Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego

- Kurs Bezpieczeństwa Osobistego

- Kurs Samoobrony

- Kurs Wyszkolenia Strzeleckiego

- Kurs Taktyki i Technik Interwencji

- Specjalistyczny obóz szkoleniowy

W wyniku ukończonych szkoleń uczniowie otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające nabyte kompetencje.

 

Praktyki zagraniczne

W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy projekty mobilności edukacyjnej - Erasmus+. Uczniowie uczestniczący w projektach odbywają praktyki zagraniczne (Włochy – Bolonia, Irlandia – Cork, Niemcy – Berlin, Portugalia – Evora) i otrzymują potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność.

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny.

Spedytorem jest osoba prawna lub fizyczna (przedsiębiorca), której celem działania jest organizowanie przewozu ładunków oraz innych czynności związanych z przewozem.

Rozwój transportu i spedycji spowodował, że technik spedytor jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na świecie.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPEDYTORA

Podstawowy obowiązek spedytora, czyli organizowanie przewozów, polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie druków celnych oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki trans-portowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Z przewozami międzynarodowymi związane są zadania dotyczące organizowania odprawy celnej.

Miejscem pracy spedytora jest biuro a czasem też miejsce załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów. Nieodłącznymi narzędziami w pracy spedytora są: telefon, fax, komputer, urządzenia biurowe za pomocą, których kontaktuje się z klientami i śledzi transport danej przesyłki.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,

- prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych,

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,

- wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

MIEJSCE ZATRUDNIENIA TECHNIKA SPEDYTORA

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor może być zatrudniony w:

- przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, logistycznych,

- placówkach handlowych,

- w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe,


- agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz bazach transportowych komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej,

PRZEDMIOTY ZAWODOWE dzięki, którym absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy spedytora:

1. Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego

2. Podstawy transportu i spedycji

3. Przewóz ładunków

4. Podstawy prawa transportowego

5. Język obcy w działalności spedycyjnej

6. Organizacja transportu i spedycji

7. Obsługa działalności spedycyjnej

8. Statystyka

9. Technika biurowa