Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
KOPERNIK
JEST SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI.

Akcje

 • Krwiodawstwo

  Krew honorowo oddajemy w Koperniku od 2003 roku. Akcje krwiodawstwa prowadzimy we współpracy z PCK, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Read More
 • 1

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

dla absolwentów szkół podstawowych 

Od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (szkoła pierwszego wyboru).

Od dnia 26 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (szkoła pierwszego wyboru). 

13 lipca 2020 r. (do godziny 12:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

14 lipca 2020 r. – od 8:00 do 14:00

Wstępne badania lekarskie. 

Od 13 lipca 2020 r. (godzina 12:00) do 20 lipca 2020 r. (godzina 12:00)

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia:

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy branżowej szkoły I stopnia),

karta zdrowia i karta szczepień,

dwie fotografie (podpisane na odwrocie). 

 

21 lipca 2020 r. (do godziny 14:00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 

****************************************************************
   Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Zespołu Szkół nr 3  im. Mikołaja Kopernika  w Wieluniu

na rok szkolny 2020/2021

Wieluń, 2020 r.

Podstawa prawna

Regulamin został opracowany w oparciu o:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2019.1651).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.
 4. Statut Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu.
 5. Statut Branżowej Szkoły I Stopnia
 6. Zarządzenie Nr 11/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia) na semestr I klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz dla szkół dla dorosłych w województwie łódzkim.
 7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe – art. 154 ust.1 pkt 2(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb działania Komisji Rekrutacyjnej oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują członków Komisji Rekrutacyjnej, powołanej zarządzeniem dyrektora.
 3. Informacje o dokumentach wymaganych przy wnioskowaniu o przyjęcie do szkoły, dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.kopernik.wielun.pl lub w sekretariacie szkoły.
 4. Komisja rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w szkole.
 5. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie dotyczą także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami.
 6. Komisja rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do szkoły w trakcie roku szkolnego.

§ 2.

 1. Członków Komisji Rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem Dyrektor szkoły.
 2. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji.
 3. W skład komisji wchodzą:

o    Anna Urszula Gliniarz - przewodniczący

o    Lidia Dudek

o    Anita Kędzia

o    Marta Kudryś

o    Barbara Zarębska

 1. Członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów udostępnianych w procesie rekrutacji (Załącznik nr 1).

 

Rozdział II

Tryb odbywania posiedzeń

§ 1.

 1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się w terminie rekrutacji, podawanym w każdym roku szkolnym do publicznej wiadomości.
 2. Przewodniczący komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie nadzwyczajnym.
 3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje Przewodniczący Komisji.
 4. Udział w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.
 5. Komisja Rekrutacyjna rozstrzyga o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do szkoły, przy udziale co najmniej 2/3 składu komisji.
 6. Członkowie komisji mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą komisji tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami.
 7. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład osobowy, ustalenia komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków.
 8. Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadzi sekretariat szkoły.

 

Rozdział III

Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej

§ 1.

 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1.      dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami;

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Technikum
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • karta zdrowia i karta szczepień,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w określonym zawodzie (uczniowie przyjęci do klas pierwszych pobierają skierowanie na badania w sekretariacie szkoły),
 • dwie fotografie (podpisane na odwrocie),
 • inne dokumenty posiadane przez kandydata, dotyczące procesu kształcenia.

Branżowa szkoła I stopnia

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • karta zdrowia i karta szczepień,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w określonym zawodzie (uczniowie przyjęci do klas pierwszych pobierają skierowanie na badania w sekretariacie szkoły),
 • pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku uczniów niemających 16 lat z dniem 1 września 2020 r. ),
 • dwie fotografie (podpisane na odwrocie),
 • inne dokumenty posiadane przez kandydata, dotyczące procesu kształcenia,
 • zawiadomienie o zawarciu umowy wstępnej z pracodawcą (druk do pobrania w sekretariacie szkoły).

2.      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

3.      podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z wymogami art. 20 z ust. 1, wywieszonej w widocznym miejscu w siedzibie placówki, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów.

4.      podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, zgodnie z wymogami art. 20 z ust.4;

5.      w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc;

6.      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

7.      w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego według tych samych zasad.

8.      Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.

 1. Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:

1) uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji;

2) czynny udział w pracach komisji,

3) wykonywanie poleceń Przewodniczącego,

4) zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki,

5) ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów.

§ 2.

1. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do szkoły;
 2. opracowanie harmonogramu posiedzeń komisji oraz porządku zebrań;
 3. zawiadomienie członków komisji o terminie i miejscu zebrań komisji;
 4. dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do szkoły, w oparciu o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;
 5. przewodniczenie zebraniu komisji;
 6. zapewnienie obsługi administracyjnej – dostęp do dokumentów, przepisów; zaopatrzenie w sprzęt biurowy i papier;
 7. sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie;
 8. występowanie do rodziców/opiekunów prawnych lub prezydenta miasta o potwierdzenia składanych oświadczeń, w przypadku wątpliwości co do ich treści;
 9. sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do dalszej pracy.

Rozdział IV

Kryteria rekrutacji

§ 1.

1.      W technikum i branżowej szkole I stopnia punktowane są następujące przedmioty:

 

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI

Typ szkoły

Profil

Wymagane przedmioty

Branżowa szkoła I stopnia

We wszystkich zawodach

j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

technikum

Zawód : technik teleinformatyk

j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Zawód : technik programista

j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Zawód: technik spedytor

j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Zawód: technik handlowiec

j. polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

 

 1. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów określa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/21 do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Podane kryteria mają jednakową wartość. (1 pkt.)

Rozdział V

Porządek pracy Komisji Rekrutacyjnej

§ 1.

1. Komisja Rekrutacyjnej pracuje według następującego porządku:

Szkoły ponadpodstawowe

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów warunków i kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru - w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 10 lipca 2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 14 sierpnia 2020 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 13 lipca 2020 do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00
 3. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r. do godz. 15:00. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 22 lipca 2020 r. do dnia 18 sierpnia 2020 r. godz. 15:00.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 13 lipca 2020 r. godz. 12:00 do dnia 20 lipca 2020 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 17 sierpnia 2020 r. godz.12:00 do dnia 21 sierpnia 2020 r. godz.12:00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 21 lipca 2020 r. do godz. 14:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00

2.      Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.

3.       Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym komisja sporządza sprawozdanie z prac i przedstawia je dyrektorowi szkoły. Sprawozdanie powinno zawierać prócz danych statystycznych opis działań oraz wnioski do organizacji pracy komisji w kolejnym roku szkolnym.

Rozdział VI

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 1.

 1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
 2. Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

Załącznik nr 1

Zobowiązanie do poufności i bezstronności

„Ja, niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział
w pracach Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół nr 3, im. M. Kopernika w Wieluniu.

 

Poprzez złożenie niniejszego zobowiązania potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się
z dostępnymi do dziś informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków.

 

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przez komisję w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

 

Imię i nazwisko

Data

Podpis

Anna Urszula Gliniarz

 

 

Lidia Dudek

 

 

Anita Kędzia

 

 

Marta Kudryś

 

 

Barbara Zarębska

 

 

 ****************************************************************

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.